〇 แรงงานทักษะเฉพาะทาง (TOKUTEI GINOU) คืออะไร(特定技能実習生とは)

แรงงานทักษะเฉพาะทาง (TOKUTEI GINOU) คืออะไร(特定技能実習生とは)

〇 ทักษะเฉพาะทาง (TOKUTEI GINOU) คืออะไร

คณะนี้ทางญี่ปุ่นพยายามรณรงค์ เพื่อที่ปรับผลิตภาพให้ดีขึ้น และรับประกันบุคลากรอยู่ในวงการอุสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น แต่บุคลากรดังกล่าวนั้นมันหายาก ทางเราจึงรับสมัครบุคลากร ซึ่งเป็นชาวต่างชาติที่มีความชำนาญงาน/ทักษะฝีมือในระดับหนึ่งและพร้อมที่จะทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้โดยทันที เพื่อชดเชยอุปสงค์ที่เป็นวิกฤตการขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก สำหรับธุรกิจย่อม และธุรกิจเล็กน้อยของญี่ปุ่น

เมื่อก่อนหน้านี้สามารถรับได้แต่ “ผู้ฝึกงานด้านเทคนิค”, “ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ” เท่านั้นเอง อย่าง “แรงงานทั่วไป” ไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่รับเข้ามาทำงานในญี่ปุ่นได้ แต่หลังจากมีระบบใหม่ใช้แล้ว จะสามารถรับแรงงานทั่วไป ที่ทำงานในประเทศญี่ปุ่นได้ตามกฎหมาย

中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。

これまで外国人の技能実習生や高度な専門技術者などは受け入れていましたが、単純労働を目的とする外国人は受け入れていませんでした。新制度の創設により、外国人の単純労働者の受け入れも可能になります。

สาขาอาชีพ ซึ่งสามารถรับเป็นชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะได้ ( 特定技能外国人を受け入れる分野について)

จำแนกตามสาขาอาชีพทักษะเฉพาะ (14 สาขาอาชีพ)

① การบริบาล

② การจัดทำความสะอาดอาคาร

③ การทำชิ้นส่วนเครื่องจักรกลและเครื่องมือสำหรับประกอบอุตสาหกรรม

④ อุตสาหกรรมเครื่องจักร

⑤ ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมสารสนเทศ

⑥ อุตสาหกรรมการก่อสร้าง※

⑦ การต่อเรือและอุตสาหกรรมเครื่องจักรเรือ※

⑧ การซ่อมแซมรถยนต์และการบำรุงรักษา

⑨ อุตสาหกรรมการบิน

⑩ อุตสาหกรรมโรงแรม

⑪ เกษตรกรรม

⑫ การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

⑬ การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

⑭ อุตสาหกรรมบริการอาหารและเครื่องดื่ม

※ สามารถรับแรงงาน “ทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1” ได้ทั้ง 14 สาขาอาชีพ

ส่วน รับ “ทักษะเฉพาะทางหมายเลข 2” ได้เฉพาะอุตสาหกรรมการก่อสร้าง และ การต่อเรือและอุตสาหกรรมเครื่องจักรเรือเท่านั้น

“แรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1” และ “แรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข 2” คือ ?

แรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข 1 คือ “สถานภาพการพำนักสำหรับชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานซึ่งต้องการทักษะที่จำเป็นจะต้องมีความรู้หรือประสบการณ์อย่างเพียงพอในสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะทาง”

○ ระยะเวลาพำนัก : ต่ออายุทุก ๆ 1 ปี, 6 เดือน หรือ 4 เดือน รวมสูงสุดไม่เกิน 5 ปี

○ ระดับมาตรฐานของทักษะ : ตรวจสอบโดยการทดสอบ เป็นต้น (สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกงานด้านเทคนิคหมายเลข 2 ได้รับการยกเว้นการทดสอบ)

○ ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น : ตรวจสอบโดยการทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตรวมทั้งการปฏิบัติงาน

(สำหรับผู้ที่สำเร็จการฝึกงานด้านเทคนิคหมายเลข 2 ได้รับการยกเว้นการทดสอบ) 生活や業務に必要な日本語能力を外国人は試験等免除)

○ การอยู่ร่วมกับครอบครัว : โดยพื้นฐานแล้วถือว่าไม่อนุญาต

○ เป้าหมายของการสนับสนุนโดยหน่วยงานที่เปิดรับหรือหน่วยงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียน

“แรงงานทักษะเฉพาะทางหมายเลข 2” คือ สถานภาพการพำนักสำหรับชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานซึ่งต้องการทักษะที่เชี่ยวชาญชำนาญการในสาขาอุตสาหกรรมเฉพาะทาง

○ ระยะเวลาพำนัก : ต่ออายุทุก ๆ 3 ปี, 1 ปี หรือ 6 เดือน

○ ระดับมาตรฐานของทักษะ : ตรวจสอบโดยการทดสอบ เป็นต้น

○ ระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น : ไม่ต้องตรวจสอบ

○ การอยู่ร่วมกับครอบครัว : กรณีคุณสมบัติพร้อมจะอนุญาต (คู่สมรส, บุตร)

○ นอกเป้าหมายของการสนับสนุนโดยหน่วยงานที่เปิดรับหรือหน่วยงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียน

〇 องค์กรโฮสต์ (บริษัท หรือองค์กรที่จ้างชาวต่างชาติที่มีทักษะเฉพาะ) 受入れ機関について(受入れ企業)

〇 มาตราฐานในการรับชาวต่างชาติทักษะเฉพาะทาง

สำหรับการทำสัญญาจ้างกับชาวต่างชาติสมควรจะเทียบเท่าหรือเหนือกว่าคนญี่ปุ่น

(เช่น : ชาวต่างชาติที่ครบสัญญาเป็นผู้ฝึกงานด้านเทคนิคนั้นมีประสบการณ์ 3 – 5 ปีแล้ว เพราะฉะนั้นควรจะจ่ายค่าแรงเทียบเท่าหรือมากกว่าลูกจ้างคนญี่ปุ่นที่ทำงานอยู่ในบริษัทของคุณทำงานมา 3 – 5 ปี เช่นกัน)

ย้อนหลังภายใน 5 ปี ไม่เคยมีการถูกลงโทษเพราะฝ่าฟื้นผิดพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง หรือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

มีระบบสนับสนุนชาวต่างชาติ  ** สามารถจ้างองค์กรสนับสนุนการลงทะเบียนได้

(เช่น : สามารถสนับสนุนโดยใช้ภาษาที่ชาวต่างชาติเข้าใจรู้เรื่องได้)

มีการวางแผนสนับสนุนชาวต่างชาติอย่างเหมาะสม  ** สามารถจ้างองค์กรสนับสนุนการลงทะเบียนได้

〇 ข้อสำคัญของการวางแผนการสนับสนุน

〇 ข้อสำคัญของการวางแผนการสนับสนุน